Sr. NoNameNative/ResidenceAmount in Thousands (Rs.)Total Amount in Thousands (Rs.)
1.U. S. Society Of Changa – Haste: Surendra D. Patel CU.S.A.522522
2.Shri Charotar Education Society CU.K.513513
3.Shri Satyavis Gam Patidar SamajCChicago/U.S.A367367
4.Shri Bamangam Leuva Patidar SamajCBamangam151151
5.Shri U.K.Patidar Samaj Haste: Shri Harshadbhai D.Patel – Bandhani, Shri Bhaskarbhai D.Patel –Bakrol, Shri Chandrakantbhai D.Patel – Bakrol, Shri Kiritbhai R.Patel – Bakrol.TU.K.128128
6.Shri Gujarati Cultural AssociationCU.S.A.120120
7.Shri Anand Patidar SamajAAnand100100
8.Shri Charotar Moti Sattavis Leua Patidar Samaj (Anand-Vidyanagar Unit)CAnand100100
9.Shri Mahudha Patidar SamajCMahudha100100
10.Shri Patidar Samaj BhateraCBhatera100100
11.Shri Rampur Patidar SamajCRampur25
Shri Rampur Patidar SamajARampur6489
12.Shri Sattavis Gam Lehua Patidar PanchAChaklasi7070
13.Shri Ramdas Patidar SamajCThasra25
AThasra2550
14.Shri Nesh Patidar SamajANesh2525
15.Shri Pansora Patidar SamajCPansora2525
16.Shri Salun Patidar Samaj ASalun2424
17.Shri Demol Patidar Samaj A Demol1111
18.Shri Malataj Patidar Samaj AMalataj1111
SUB TOTAL - C25083662508366